ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΝΤΙ ΛΟΓΩ

1. Πρὸς Διονύσιον Διονυσίου, ἐφ. Πολίτης, διὰ τὸ θέμα Λυμπουρῆ

2. Ἐπιστολὴ πρὸς Λεύκιον Ζαφειρίου διὰ Λυμπουρῆν

3. Πρὸς Ὑπουργόν Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ διὰ τὸ θέμα τῆς περιβοήτου «Pay T.V.»

4. Πρὸς ΓΕΜ κ. Α. Σ. διὰ τὰς 14 κίχλας

5. Πρὸς Διευθυντὴν Κ.Ε.Ε. διὰ τὴν ἐπιτυχούσαν χήραν

6. Πρὸς Νάσον Βαγενᾶν διὰ τὸ θέμα «Μαχαιρᾶς – Θουκυδίδης»

7. Πρὸς Βαγενᾶν διὰ πολυπληθεῖς βραβεύσεις Κυπρίων

8. Διὰ τὴν ἀντικατάστασιν πεπαλαιωμένου ἐκτυπωτοῦ

.

1.

Κύριον Διονύσιον Διονυσίου

ἀρχισυντάκτην ἐφημερίδος Πολίτης

Θέμα: “Ἀπομόρξατο δάκρυ”

Ἔνδακρυς ἀνέγνων τὸ ὑμέτερον ἀρθρίδιον περὶ τοῦ ἀδικηθέντος Λυμπουρῆ, νῦν ἀποκατασταθέντος. Προὐβάλετε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ διανοίᾳ, ὦ ἄνερ περιφανὲς Διονύσιε,  ὡς ὁ μέγιστος ἥρως τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς παιδικῆς ἡλικίας Ρόμπιν Χούντ, ὁ προστάτης δυσπραγουσῶν χηρῶν καὶ ἀνυπερασπίστων ὀρφανῶν.

Ὅτι αἱ εἰκόνες: “χήρα-Λυμπουρῆς” καὶ “ὀρφανὸς παῖς – Λυμπουρῆς” ἀκαταμάχητοί εἰσι καὶ ἐπιβάλλουσι συστράτευσιν, πρὸς ὑπεράσπισιν καὶ ἀποκατάστασιν, ὑπὲρ τοῦ ἀδυνάτου. Καὶ ἐπληροφορήθην ἐν ἄκρᾳ συγκινήσει τὴν ἀνέλιξιν καὶ ἐπιβράβευσιν αὐτοῦ. Πλήν, εἷς τῶν ἡμετέρων φίλων, ἐκ τῶν ἐνίων ἐκείνων οἵτινες συνεχῶς ὑποτονθορύζουσι καὶ μουρμουροῦσι, ἐχαρακτήρισεν ὑμᾶς, ἄνερ Διονύσιε, ὡς ἔχοντα καλογηρικὴν παιδείαν.  Ὡς ἐν τῷ μεσαίωνι οἱ καλόγηροι, κατὰ τὴν περίοδον τῶν νηστειῶν, ἐβάπτιζον τὸ κρέας ὡς ὀψάριον ἵνα ἐσθίωσι τοῦτο ἀναμαρτήτως  (ὁ μείζων ἐν τοῖς συγγραφεῦσιν Ἐμμανουὴλ Ροΐδης σπινθηροβόλως παρέθεσε)  τοιούτως καὶ ὁ συγγράψας Διονύσιος ἐπαρουσίασε Κωνσταντῖνον Λυμπουρῆν (ἄνδρα ἐν τοῖς πράγμασι διαπλεκόμενον παντὶ τρόπῳ, ἐν κλίκαις καὶ συνωμοτικοῖς μηχανισμοῖς ραδιουργοῦντα καὶ ὑποχθονίως δρῶντα, μέτοχον/ὑποκινητὴν λοιδοριῶν, ὑποσκάψεων καὶ ἀδικιῶν ἐναντίον ἄλλων) ὡς ἀνυπεράσπιστον χήραν πρὸς χάριν τῆς ὁποίας δεῖ ἡμᾶς στρατευθῆναι πρὸς προστασίαν αὐτῆς.

Ὅτι ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος, ὁ παρουσιασθεὶς ὡς ἀνυπεράσπιστος χήρα, τὴν χεῖρα ἐνέβαλεν, ὡς συμπλεγματικός, εἰς πλείστας ἀδικίας ἐναντίον ἀξίων, ὁ δὲ  ἡμέτερος φίλος ὠνόμασεν τοῦτον ὡς τὸν ἐν τῷ χώρῳ ῥουσφετίου   πρῶτον τῇ τάξει. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ ὑμετέρα παρουσίασις τούτου ὡς  “χήρα – Λυμπουρῆς”, προὐκάλεσεν  ἐν τῇ κατανοήσει τῆς πραγματικότητος, ἐκ μέρους τῶν ἀναγνωστῶν, στρέβλωσιν καὶ θόλωμα ὑδάτων, ὡς τὸ ἐκχυνόμενον ἐκ σηπίας μελάνιον. Ἰδού, λοιπόν, τὸ εἰκονικὸν ὀψάριον τῆς ἀνυπερασπίστου χήρας καὶ ἰδοὺ καὶ τὸ κρέας τῆς ἀληθοῦς πραγματικότητος: διὰ τῆς μεθόδου τῆς κλαυθμυριζούσης εἰκόνος ἐδικαιολογήθη ῥουσφέτιον ἕτερον.   Πλήν, ὡς θὰ ἔλεγεν ὁ Γκαιμπέλιος, ἀνὴρ τῆς τοῦ Τρίτου Ράιχ προπαγάνδας θεράπων: τὸν Λυμπουρῆν χήραν ποιεῖτε, χήραν ποιεῖτε, στὸ τέλος κάτι θὰ μείνῃ.

Ἀναμένων ὑμετέραν ἀνταπόκρισιν

Διατελῶ

Μετὰ τιμῆς

Σάββας Ἐρυθροτερμινθεύς,

ἀγροτόπαις

Σημείωσις: Ὁ Διονυσίου εἰς  ἕνα ἀνερυθρίαστον ἄρθρον ἐξέφρασε τὴν χαράν του διὰ τὴν ἐκ μέρους τοῦ Α.Κ.Ε.Λ. ἐπιβράβευσιν τοῦ κ. Κ. Λυμπουρῆ  μὲ ἐπίζηλον θέσιν, διότι οὗτος εἶχε, δῆθεν, προηγουμένως ἀδικηθῆ!!!

.

.

2. Τῷ Λευκίῳ Ζαφειρίου

Ἐν θλίψεσι καὶ ὀδυρμοῖς ἀπευθύνομαι ὑμῖν, ὦ ἄνερ Λεύκιε Ζαφειρίου, ἐπεὶ ἡ ὑμετέρα σκανδαλώδης προσπάθεια μειώσεως τοῦ ὀτρηροῦ καὶ χαλκεντέρου τῶν κυπριακῶν γραμμάτων ἀνδρὸς Κωνσταντίνου Λυμπουρῆ οὐ πέρας ἕξει.

Ὁ περὶ οὗ ὁ λόγος λόγιος ἀνὴρ ἐκδίδει σὺν ἀκαδημαϊκοῖς ἐξ Ἑλλάδος καὶ Κύπρου τὸ περίπυστον καὶ ὑψιπετῆεν Βίλλαντρων, περιοδικὸν ἐν τοῖς ἑλληνικοῖς γράμμασιν ἐκχέον τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ, ὡς ὁ ἑῷος ἀστήρ. Ἐν τῇ βιβλιοπαρουσιάσει τοῦ τελευταίου ἔργου τοῦ πολυχύμου καὶ πολυκάρπου ἀνδρός, μετὰ ἀκαδημαϊκῶν ἀνεμείχθητε καὶ ὑμεῖς, μειοῦντες οὕτω τὴν ἐμβέλειαν τῆς ἀξίας αὐτοῦ.

Ὡς τὸ ἐγγονοπούλειον, ἀπευθύνομαι ὑμῖν ἐρωτῶν: Τί γύρευες ἐσύ, ἕνας πληβεῖος τῶν γραμμάτων, μέσα σὲ ἀκαδημαϊκούς;

Προφανές ἐστι: Τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐμειώθη πάραυτα, ὡς ἐπεζήτει ἡ κεκαλυμμένη βορβορώδης καὶ ὑποχθόνιος πλεκτάνη ὑμῶν. Ὅτι, εἰ ἐν βιβλιοπαρουσιάσει ὑπῆρχον μόνον περίπυστοι καὶ περινούστατοι ἀκαδημαϊκοί, ἡ ἐντύπωσις διάφορος ἄν ἧν καὶ προσεγράφετο ἂν ὡς ἐπὶ πλέον πλεονέκτημα τῷ πνευματικῷ ἀνδρί.

Ὅθεν, ἄφετε τὸν δημιουργὸν κ. Λυμπουρῆν, τὸ μεῖζον πνευματικὸν κεφάλαιον τοῦ τόπου, ἐναβρυνόμενον ἐν ταῖς ἀκαδημαϊκαῖς αὐτοῦ δόξαις καὶ περγαμηναῖς καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τοὺς συνήθεις δημιουργούς, ὡς ὁ Κάλβος καὶ ἄλλοι τινές.

Σ. Ἐρυθροτερμινθεὺς

Σημείωσις: Ἀπεστάλη εἰς Λεύκιον Ζαφειρίου, ἐπειδὴ εἰς τὰ βιογραφικὰ τοῦ κ. Κ. Λυμπουρῆ άναφερόταν μὲ ἔπαρση ὅτι εἰς τὸ περιοδικόν του συνεργάζονται ἀκαδημαϊκοί!!!

.

.

3. Πρὸς τὸν Ὑπουργὸν

Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ

κ. Οὐράνιον Ἰωαννίδην

Ὑπουργεῖον

Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ

Λευκωσία

Ἐν Λευκωσίᾳ, 26 Φεβρουαρίου 2002

Κύριε Ὑπουργὲ

Θέμα: Ερωπαϊκ πορεία κα πληροφόρησις πολίτου

Ἐν τοῖς τρέχουσι καιροῖς, ἐν οἷς πληροφόρησις πολίτου καὶ ἐλευθέρα τῶν πληροφοριῶν ῥοὴ μείζω προτάγματα βίου καὶ ἀρεταὶ πολιτικαὶ θεωροῦνται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια.

Ὅθεν δέον ἐστὶ πληροφορῆσαι ὑμᾶς περὶ τῶν ἐν τοῖς πανδοκείοις καὶ ξενοδοχείοις, τοῖς μετὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συμβαλλομένοις πρὸς τὴν τῶν ἐξετάσεων διεκπεράτωσιν, συμβαινόντων.

Ἄρχομαι γράφειν ἐπὶ ἡμετέρας ἐμπειρίας ἑδραζόμενος: Καθ’ ὥραν τρίτην μεταμεσονύκτιον, περατώσας μεθ’ ὁμάδος φιλολόγων τὰ τοῦ ἐξεταστικοῦ δοκιμίου σχετικά, μετέβην εἰς τὸ δωμάτιόν μου πρὸς κατάκλισιν. Ἐν τῇ κλίνῃ στεναγμὸν ἀνακουφίσεως ἐξέβαλον ὅτι σφόδρα κεκμηκὼς ἦν: Δόξαν καὶ εὑχαριστίαν ἀναπέμπομέν σοι, Κύριε, ὅτι διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εὶς ἀναψυχήν.

Ἐλαχίστην ψυχαγωγίαν ἐκζητήσας πρὸ τοῦ ὕπνου, προὔβην εἰς διαδικτυακὴν ἀνίχνευσιν [=χυδαϊστί: ζάπιγκ]. Κατὰ τὴν διαδικτυακὴν ἀναζήτησιν εἶδον διαφόρους πρωτοτύπους σκηνάς, ἅς, ὡς ἀγροτόπαις καὶ μὴ εἰδὼς τὴν πονηρίαν τοῦ κόσμου τούτου, ἐξέλαβον ὡς σκηνὰς παιδιᾶς, φυσιοθεραπείας καὶ ἀθλήσεως (ἀνατάσεις, κάμψεις [= χυδαϊστὶ push ups] κ.λπ.). Πρὸς συνέχισιν τῆς θεάσεως πιέσατε  κομβίον: «pay T.V» ἐνετείλατο ἡ ὀθόνη. Ἐπίεσα, Κύριε Ὑπουργέ,  πλὴν εἶδον καὶ ἤκουσα κοπροφημίας, δωδεκαμηχάνους Κυρήνας, ἄνδρας ὑμέναιον ᾄδοντας ἐν τῇ παλάμῃ, ἄλλας τε καὶ ἄλλους ἐν πολυποικίλοις μείξεσι. Εἶδον καλλιπύγους καὶ ὀρθοτίτθους θηλείας ἐν μαιναδικῷ παροξυσμῷ, βινήσεις τε καὶ πυγισμούς. Ἐπίεσα τὸ κομβίον ἀνόδου τῆς διαδικτυακῆς ἀνιχνεύσεως καὶ εἶδον παρόμοια καὶ ἐπίεσα ἑτέρας δύο φορὰς τὸ περιβόητον καὶ χυδαϊστὶ λεγόμενον «pay T.V» και ταῦτα πάλιν ἔλαβον καὶ εἶδον.

Ἡ θέασις τοιούτων σκηνῶν συνεποσώθη εἰς εἴκοσι καὶ πέντε περίπου δευτερόλεπτα. Πλήν, κατά τὴν πρωίαν, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τοῦ πανδοκείου ἐζητήθη καὶ ἡ καταβολὴ ποσοῦ εἴκοσι καὶ μιᾶς λιρῶν, ἐπεὶ ἡ ἔστω καὶ ἑνὸς δευτερολέπτου θέασις τοῦ χυδαϊστὶ λεγομένου  «pay T.V» δικτύου συνεπάγεται ποσὸν ἑπτὰ περίπου λιρῶν, ὅθεν αἱ τρεῖς ἀνιχνεύσεις ἐπὶ ἑπτὰ συνεπόσωσαν τὰς αἰτηθείσας λίρας.

Κύριε Ὑπουργέ, ἀναφέρομαι πρὸς ὑμᾶς, ὅτι γνωστὴ καὶ ἔνθερμος ἡ ὑμετέρα ὑποστήριξις τῆς πρὸς τὰς Εὐρώπας  πορείας τῆς ἡμετέρας πατρίδος. Ἀλλὰ πῶς, ὅμως, θὰ ἐνταχθῶμεν ἐν ταῖς Εὐρώπαις, ἄνευ πληροφορήσεως τοῦ πολίτου; Ὅθεν δέον  πληροφορῆσαι τοὺς ἡμετέρους ἐκπαιδευτικούς, τοὺς ἐν πανδοκείοις ἐγκλειομένους,  ὅτι ἡ θέασις «pay T.V» ἐν τῷ πανδοκείῳ βαρύτατον τίμημα ἐπιφέρει καὶ ἀφαίμαξιν βαλαντίου ἐπιτελεῖ.

Σάββας Ἐρυθροτερμινθεὺς

.

.

4. Τῷ Ἀνδρέᾳ Σχ., ΓΕΜΕ

Ἀξιάγαστε καὶ ἐρατεινὲ Ἀνδρέα, ἄνερ φίλτερε πάντων

ἐν καιροῖς χαλεποῖς χρὴ λέγειν τὰ καίρια. Ἐν ἄκρᾳ ἀπελπισίᾳ ἐπικοινωνῶ μεθ’ ὑμῶν ὅτι ἡ δεκάτη τετάρτη κίχλη, ἡ ἐπ’ ἄκρου μορίου ἐφ’ ἑνὸς ποδὸς ἑδραζομένη, ἤρξατο, λόγῳ ἡμετέρου ὁρίου ἡλικίας, κλυδωνιζομένη καὶ ὁρατός ἐστιν ὁ κίνδυνος πτώσεως αὐτῆς. Πλὴν τὴν ἀπελπισίαν ἐάσωμεν. Παραμένουσιν ἀκμαῖαι, ἐν τῇ θέσει αὐτῶν, ἑδραζόμεναι στεῤῥῶς ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν ποδῶν, ἀπὸ ρίζης ἕως ἄκρου βαλάνου, αἱ ὑπόλοιποι δεκατρεῖς κίχλαι.

Σ. Ἐρυθροτερμινθεὺς

Σημείωσις: Ὁ Α. Σ., πρὸ καιροῦ, διηγήθη εἰς τὸν Σ. Ἐρ. τὸ ἀνέκδοτον περὶ τοῦ κυπριακοῦ μορίου, τὸ ὁποῖον, ὡς ὑπερμέγεθες, δύναται νὰ φιλοξενήσῃ δεκατρεῖς κίχλας, καθὼς καὶ δεκάτην τετάρτην, ἐν τῷ ἄκρῳ, ἐφ’ ἑνός ποδός. Ὕστερα ἀπὸ καιρὸν ἀπεστάλη πρὸς τὸν Α. Σ. ἡ προηγουμένη ἐπιστολή.

.

.

5. Τῷ ὀτρηρῷ καὶ χαλκεντέρῳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης τε καὶ συγγραφῆς κυρίῳ Κ.  Γιαγκ.

Ἔντιμε κύριε

Παράγων ἐν τοῖς γράμμασι παρεδέξατο ἡμῖν ὅτι ἡ κυρία Ν. Π., ἄλλως Τοφίδου χήρα, ἀληθές ἐστι ὅτι οὐ «συνέλαβεν» ἀσπίλως, ἀχράντως καὶ ἀμώμως [ἐν. τὴν θέσιν τῆς ἐν Ἀθήναις μορφωτικοῦ ἀκολούθου]. Πλήν, ἔφη, δεῖ συγχωρῆσαι αὐτῇ ὅτι ἐν ταλαιπωρίαις καὶ κόποις διῆγε τὴν ζωὴν ἐν τῷ Κέντρῳ Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνών, ἐκεῖσε πρὸς αὐτὴν βλοσυροῦ τε καὶ καταχθονίου αὐθέντου ὑπάρχοντος. Ἀναγκαία οὖν αὐτῇ,  ἔτι καὶ ἐν μώμῳ, σπίλῳ τε καὶ ψόγῳ, άναζήτησις διεξόδου, ἡ ἀθήναζε πορεία ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ ἐν πάσαις μεθοδεύσεσι. Ἐπεὶ τὸ μὴ ἄσπιλον, τὸ μὴ ἄμωμον καὶ τὸ μὴ ἄχραντον τῆς «συλλήψεως» προὐκάλεσεν ἀδικίαν τινα εἰς ἑτέρους διεκδικητὰς τῆς ἐν Ἀθήναις θέσεως, δεῖ συμβουλεῦσαι ὑμᾶς, ἵνα μὴ καὶ ἕτεραι ἀδικίαι γένωνται, ὅτι δέον ἐστί ὑμῖν ἁβροφρόνως καὶ εὐγενῶς ταῖς κορασίσι καὶ γυναιξὶ φέρεσθαι.

Μεθ’ ὑπολήψεως μεγίστης

Σ. Ἐρυθροτερμινθεὺς

Σημείωσις: Ἡ ἐπιστολὴ δὲν ἀπεστάλη, διὰ λόγους δεοντολογικούς. Δημοσιοποιεῖται διὰ πρώτην φοράν ἐν τῇ παρούσῃ σελίδι.
.

.

6. κ. Νάσον Βαγενᾶν,

κρως πόῤῥρητον

Ἐν ἄκρᾳ συνωμοτικότητι καὶ ἐν πνεύματι πλήρους ἐμπιστευτικότητος ἐπικοινωνῶ μεθ’ ὑμῶν, ἵνα θέσω ὑπ’ ὄψιν τὰ ἀκόλουθα:

Ὡς εἰκός, ἐν λογίων κύκλοις τοπικοῖς, τοπικὰ δημιουργήματα λογοτεχνίας τε καὶ τέχνης ὑπερτονίζονται, ὑπερπροβάλλονται, ὑπερπροωθοῦνται, ὑπέρ… τε και ὑπέρ… Ἔασον αὐτοὺς χαίρειν ὅτι ἀναμενομένη τε καὶ συγγνωστὴ ἡ τοιαύτη ἕξις.

Πλὴν ἐπεὶ ἐν τοπικιστικῇ ἐμμονῇ τε καὶ μεγαλαυχίᾳ καὶ νεκροφίλῳ καθηλώσει ταῦτα κατακαλύπτουσι πάντα, δεῖ ἀντιταχθῆναι τῇ ἐπαρχιωτικῇ ταύτῃ δυσμοιρίᾳ καὶ χρὴ λέγειν τὰ καίρια.

Ὅτι ὑψιπετεῖς (καὶ οὐχὶ ὑψιπέται) τινές λογογράφοι οὐκ ἔδει, οὐδ’ ἔξεστι, ἐξομοιοῦσθαι Μακρυγιάννῃ, οὐδὲ ποετάστροι Σολωμῷ, οὔτε, ἐν ὀλίγοις, ἐν ἡγήτορσι πνευματικοῖς καὶ ἠθικοῖς συγκαταλέγεσθαι.

Διὸ ἐν ἐμπιστευτικότητι καὶ ἐν ἀπολύτῳ ἐχεμυθίᾳ λέγω ὑμῖν καὶ παρακαλῶ ὑμᾶς, ὅπως μὴ διαῤῥεύσῃ Ἰουδαίοις, εὐηθαιδοίοις ὡς καὶ ἀγύρταις (χυδαϊστί: τσαρλατάνοις), ἀνθρωπίσκοις, ἀνιδέοις, κηφῆσι, βατράχοις, ἀκρίσι, κομβοϊωαννίταις, λύκοις τε καὶ γυψί, τὸ ἀκόλουθον:

τι Μαχαιρς οκ στι Θουκυδίδης!

Ἔσται τοῦτο ἐν κύκλοις μεμυημένων ἄχρι ἐλεύσεως πνεύματος εὐρυχωρίας καὶ Λόγου ἐλέγχοντος, ἤγουν ἔτι καὶ τοῦτο τὸ ἔαρ ἀναμενοῦμεν, δούλιοι δούλιοι!

Σ. Ἐρυθρό.

Σημείωσις:  Ἀπεστάλη πρὸς Νάσον Βαγενᾶν ὅτε ἀνεγνώσθη γραφικὸν δημοσίευμα Κυπρίου, τὸ ὁποῖον παρωμοίαζε τὸν χρονογράφον Μαχαιρᾶν μὲ τὸν ἱστορικὸν Θουκυδίδην. Ὁ τάλας ὅστις συνέγραψε τὴν ἀνοησίαν οὐδ’ ἐπ’ ἄκρῳ δακτύλῳ ἥψατο Θουκυδίδου.

.

.

7. Ὀτρηρῷ καὶ χαλκεντέρῳ, ποιήσεώς τε καὶ φιλολογίας θεράποντι, καθηγητῇ [Ἀθα]Νασ[ί]ῳ Βαγενᾷ πλεῖστα χαίρειν

Βραβεῖα ἄττα, ὡς ἔθος παρὰ τοῖς Ἕλλησι τοῖς γεραίρουσι πρόσωπα καλὰ καὶ πράξεις θαυμαστάς, ἡρωικάς τε καὶ πνευματικάς, ὠφέλειαν ἂν ἐπέφερον τῷ κοινωνικῷ σώματι. Πληθωρισμὸς ὅμως, ὡς καὶ ἐν οἰκονομικῷ πεδίῳ, ζημίαν ἐπιτελεῖ.

Ἐνθυμούμενος παρατήρησιν ὑμῶν (διατυπωθεῖσαν κατὰ πρόσφατον ταξίδιον ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ, ἐξ ὀδυνηρῶν ἐμπειριῶν κατὰ τὰς συναντήσεις μετὰ πλείστων γερανδρίων, χαρακτηριζομένων δι’ εὐήθειαν, εἰς πλείστας δημοσίας θέσεις: “ἀπορῶ μὲ τόσους ἀνίκανους πῶς δὲν σᾶς πιάνουν οἱ Τοῦρκοι”, τὰ καίρια χρὴ λέγειν.

Ἐν ἑκάστῳ ἔτει, ἐν τῷ Ἀθήνησι Ἐθνικῷ καὶ Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ, ἐπιδαψιλεύουσι τιμὰς πρὸς ἐνίους πνευματικοὺς ἀνθρώπους, ἐκ Κύπρου ὁρμωμένους, κατ’ ἀξίαν. Μετὰ πάροδον ὁλίγων ἐτῶν συναθροίζονται δεκάδες Κυπρίων ἐπὶ ἀθηναϊκαῖς τιμαῖς ἐναβρυνομένων. Ὥστε δύναταί τις διαπορεῖν διὰ τὴν πληθώραν τῶν σπουδαίων Κυπρίων πρὸς οὓς οἱ ἐν τῷ ἱστορικωτέρῳ πνευματικῷ καταστήματι τοῦ Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ κλίνουσι τὸ γόνυ και οὓς ὑπόδειγμα τοῖς ὁμοεθνέσι προσφέρουσι: “Μὲ τόσους ἄξιους καὶ φοβεροὺς Κυπρίους πῶς καὶ δὲν ἔχουν διώξει τοὺς Τούρκους ἀπ’ τὸ νησί;”

Ἐρωτήματα ἄττα εὔλογά ἐστι.

Μεθ’ ὑπολήψεως

Σάββας Ἐρυθροτερμινθεὺς

.

.

8. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ἀρ. Φακ.:
Ἀρ. Τηλ.:22800634
Ἀρ. Φαξ:22428268
E-mail:circularsec@schools.ac.cy

12 Μαρτίου 2008

Διευθυντὴν Τμήματος Ὑπηρεσιῶν Πληροφορικῆς

Τ.Υ.Π., Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, Λευκωσία

(μέσῳ ΔΜΕ)

Κύριε Διευθυντὰ

Ὡς «ἐκδεδαρμένον κρικωτὸν» δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ ὁ ἐκτυπωτὴς τοῦ ἡμετέρου ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ (πεπαλαιωμένος, μασῶν τὰ ὑπὸ ἐκτύπωσιν τεμάχια χάρτου, ἐν γένει δυσλειτουργικὸς καὶ ἐν βλάβῃ διατελῶν  ἢ malfunction, ὡς θὰ ἔλεγόν τινες, γνωστοὶ καὶ μὴ ἐξαιρετέοι, ἀγγλοτραφέντες καὶ ἀγγλοτραφεῖσαι τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν).

Διὸ αἰτοῦμαι τὴν ἐπιδαψίλευσιν τῆς ὑμετέρας φροντίδος καὶ τὴν ἀντικατάστασιν αὐτοῦ δι’ ἑτέρου ἐκτυπωτοῦ, συνᾴδοντος τῇ ἡμετέρᾳ θέσει, ἡλικίᾳ καὶ παραγωγικότητι.

Μετά τιμῆς

Σάββας Παύλου

Πρῶτος Λειτουργὸς Ἐκπαιδεύσεως

Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ

Γραφεῖον 406 Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τελευταίο τεύχος της εφ. Ένωσις (Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2010, αρ. 9, σ. 22) ο κ. Βασίλειος Πτωχόπουλος αναδημοσιεύει την πέμπτη επιστολή. Ακόμη ασκεί κριτική στο ιστολόγιο για το θέμα των «επιστολών εν καθαρεύοντι λόγω» και τονίζει ότι αυτές πρέπει να γράφονται στο πολυτονικό σύστημα γραφής. Δεχόμαστε την κριτική του κ. Βασιλείου Πτωχοπούλου. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι η παράθεση αυτών των επιστολών στο μονοτονικό γίνεται γιατί ο γράφων δεν έχει ακόμη την τεχνολογική δυνατότητα ή δεν έχει ακόμη την τεχνολογική  δεξιότητα του πολυτονικού. Όταν δε τις απέστελλε έβαζε τους τόνους, τα πνεύματα και τις υπογεγραμμένες με το χέρι. Υπόσχομαι, όμως,  ότι σε λίγο καιρό θα λυθεί το πρόβλημα και οι επιστολές θα αναρτηθούν ξανά με το πολυτονικό.

2 Σχόλια to “ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΝΤΙ ΛΟΓΩ”

 1. Ραπτόπουλος Σωτήριος Says:

  Κυρίωι
  Σάββαι Ερυθροτερμινθεί
  ενταύθα

  Επειδή διατυπώσατε απόψεις καινοφανείς, δι’ ών δύναται να εντυπωθεί τις εικόνα τοις προς ενημέρωσιν κοινοποιουμένοις (δήλα δή τοις αναγιγνοσκομένοις το blog) ότι το ημέτερον Υπουργείον αμελεί τας προς υμάς υποχρεώσεις του, υποπέσατε εις το παράπτωμα της άσκησης κριτικής εις την προϊσταμένην αρχήν. Ως εκ τούτου καλείσθε να δώσετε γραπτώς τας εξηγήσεις σας επί της άνω αιτιάσεως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

  Εντολή Γραμματέως

  Αυθημερόν

  Ο Τμηματάρχης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: